format_quote

یونیتا پلتفرم مدیریت آموزش ابری، برای برگزار کنندگان دوره های آموزشی طراحی و تولید شده است. یونیتا ابزارهای متنوعی برای برگزاری دوره های حضوری، مجازی، آنلاین ارائه می نماید. برگزار کنندگان در هر سطحی به صورت حقیقی یا حقوقی می توانند با استفاده از یونیتا دوره های آموزشی آکادمیک، آزاد و مهارتی را در سطح ملی و بین المللی به مخاطبان خود ارائه دهند. یونیتا از تمامی گروه های آموزشی پشتیبانی می کند. علوم انسانی، علوم اجتماعی، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، فرهنگ و هنر، زبان ها و ادبیات خارجی، «یـونیتا» فعالیت آموزش های ابری خود را از سال 1390 آغاز نموده است و در سال 1398 قدم هــای سریع و مطمئن با چشم اندازی جهانی برداشته است. مزیت ویژه «یـونیتا» مبنی بر داشتن ابزارهای شبکه اعم از زیر ساخت، درگاه، سوئیچ، پنل های مدیریتی، یکپـارچه‌سازی مدیریت آموزش‌های (ابری و برخط) استوار شده است که براساس آخرین روندهای بین المللی بیشترین مخاطبان و متقاضیان را به دنبال خواهد داشت و با ایجاد بستری یکپارچه، مدیریت جامع خدمات آموزشی را دنبال می کند.

format_quote