جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/9/10

زمان شروع :

02:00

زمان پایان :

04:30

مدرسان :

علی سعیدی

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/9/10

زمان شروع :

02:00

زمان پایان :

04:00

مدرسان :

علی سعیدی