مشخصات مدرس
علی سعیدی

مدیر گروه آموزش و توسعه بازار
فناوری اطلاعات

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.


مدرسان